Liczby
Numbers
Die Zahlen


0 Zero Zero Null
1 Jeden One Eins
2 Dwa Two Zwei
3 Trzy Three Drei
4 Cztery Four Vier
5 Piec Five Funf
6 Szesc Six Sechs
7 Siedem Seven Sieben
8 Osiem Eight Acht
9 Dziewiec Nine Neun
10 Dziesiec Ten Zehn
11 Jedenascie Eleven Elf
12 Dwanascie Twelve Zwolf
13 Trzynascie Thirteen Dreizehn
14 Czternascie Fourteen Vierzehn
15 Pietnascie Fifteen Funfzehn
16 Szesnascie Sixteen Sechzehn
17 Siedemnascie Seventeen Siebzehn
18 Osiemnascie Eighteen Achtzehn
19 Dziewietnascie Nineteen Neunzehn
20 Dwadziescia Twenty Zwanzig
21 Dwadziescia jeden Twenty-one Einundzwanzig
30 Trzydziesci Thirty Dreissig
40 Czterdziesci Fourty Vierzig
50 Piecdziesiat Fifty Funfzig
60 Szescdziesiat Sixty Sechzig
70 Siedemdziesiat Seventy Siebzig
80 Osiemdziesiat Eighty Achtzig
90 Dziewiecdziesiat Ninety Neunzig
100 Sto One hundred Hundert
101 Sto jeden One hundred
and one
Hundertundeins
1000 Tysiac One Thousand Tausend
Pierwszy First (1st) Erste
Drugi Second (2nd) Zweite
Trzeci Third (3rd) Dritte
Czwarty Fourth (4th) VierteCopyright (c) by Andrzej Przygodzki, Kielce 2000